• www.ark.rs
Osnovne informacije o projektima odobrenim od Ministarstva rada i socijalne politike

Agencija za razvoj opštine Knjaževac je pripremila dva projekta, sa kojima je opština Knjaževac konkurisala kod Ministarstva rada i socijalne politike. Oba projekta obuhvataju socijalno ugrožene grupe stanovništva na teritoriji opštine Knjaževac. Ugovori o realizaciji projekata biće potpisani 22.02.2012. godine u Ministarstvu rada i socijalne politike.


Projekat  „Dnevni boravak“ - Vaninstitucionalni tretman dece i mladih sa poremećajem u ponašanju i realizuje se  kao nova usluga u lokalnoj zajednici od novembra 2009. god. „Dnevni boravak“ predstavlja nastavak usluga Centar za socijslni rad, koje opština Knjaževac već primenjuje na svojoj teritoriji. Programska koncepcija Dnevnog boravka nudi razvojno-edukativno-terapeutski ambijent koji treba da obezbedi da se deca i mladi sa problemima u ponašanju ne izdvajaju iz sredine. Osnovni cilj projekta je unapređenje života korisnika na teritoriji opštine, odnosno socijalizacija korisnika  u organizovanom okruženju i uz potreban nadzor. Od Ministarstva rada i socijalne politike za ovaj projekat obezbeđeno je 1.358.000,00 dinara, dok je ukupna vrednost projekta 2.078.000,00 dinara.

Projekat „Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima“ predstavlja deinstitucionalizovan i decentralizovan oblik brige o ugroženim kategorijama stanovništva kojima je neophodna posebna podrška za kvalitetniji život. Projekat je koncipiran tako da u isto vreme angažuje neiskorišćene kapacitete u seoskim sredinima,  (kupovinom objekata kojima će raspolagati lokalna samouprava) tako i u pogledu usluga kojima se zadovoljavaju socijalno-zaštitne potrebe građana. Osnovni cilj projekta je rešavanje stambenog pitanja socijalno-materijalno ugroženih porodica i  izjednačavanje s mogućnostima ostalih članova društva, kao i stavljanje u funkciju objekata u seoskim sredinama. Od Ministarstva rada i socijalne politike za ovaj projekat obezbeđeno je 1.620.000,00 dinara, dok je ukupna vrednost projekta 2.340.000,00 dinara.

 

Baza investicionih podataka