• www.ark.rs
Usvojena Uredba o kreditnim podrškama

Vlada Republike Srbije, na predlog Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, usvojila je Uredbu o podsticanju poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamate u 2012. godini za programe investicionih ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, programe razvoja ratarstva, voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva kao i za programe investicionih ulaganja u poljoprivredne objekte u cilju razvoja tržišta kredita i obezbeđivanja povoljnijih uslova njihovih korišćenja što će doprineti unapređivanju konkurentnosti i razvoju poljoprivrede.
Iz agrarnog budžeta za 2012. godinu za sprovođenje ove mere obezbeđen je iznos od 400.000.000 dinara.

Pravo na kreditnu podršku imaju fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnik i pravno lice, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava a Zahtevi za odobrenje kredita se podnose banci do 1. novembra 2012. godine.

Ugovor o kreditu se zaključuje pod uslovima da rok otplate bude najviše tri godine i da korisnik kredita plaća fiksnu efektivnu kamatnu stopu od 6% na godišnjem nivou u periodu otplate kredita.

Ako je korisnik kredita fizičko lice i preduzetnik, ukupno odobreni iznos kredita je do 5.000.000 dinara. Ako je korisnik zemljoradnička zadruga, ukupno odobreni iznos kredita je do 15.000.000 dinara. Ako zemljoradnička zadruga koristi kredit za razvoj stočarstva, odobreni iznos može se povećati do 50.000.000 dinara a ako je korisnik kredita pravno lice, ukupno odobreni iznos kredita je do 5.000.000 dinara.   

Ako se utvrdi da kredit nije namenski iskorišćen ili je delimično namenski iskorišćen, proglašava se dospelim tako što se celokupna glavnica, pripadajuća redovna kamata i zatezna kamata naplaćuju od korisnika.

 

Baza investicionih podataka