• www.ark.rs
Nadležnost i funkcije

Osnovne funkcije agencije se mogu definisati kao:

•    Podrška procesu strateškog planiranja
•    Privlačenje investicija
•    Kontakti i direktna podrška lokalnoj zajednici
•    Unapređenje radne snage
•    Savetodavna funkcija Skupštini i Predsedniku opštine
•    Održavanje i unapređenje odnosa sa centralnim i međunarodnim institucijama
•    Komercijalne usluge
•    Stvaranje i održavanje baze podataka

Podrška procesu strateškog planiranja

o    Koordinacija izradom strateških dokumenata i praćenje njihove realizacije
o    Planiranje, priprema i implementacija programa ekonomskog razvoja
o    Sagledavanje mogućnosti za pokretanje razvojnih projekata
o    Nadzor nad realizacijom projekata proisteklih iz Strateškog plana

Privlačenje investicija

o    Analiza uslova na tržištu
o    Analiza mogućnosti za prikupljanje sredstava namenjenih realizaciji razvojnih projekata
o    Priprema predloga razvojnih projekata
o    Upravljanje realizacijom razvojnih projekata
o    Organizacija i učestvovanje u organizaciji kampanja za informisanje javnosti o značaju novih investicionih ulaganja, promovisanju društveno odgovornog poslovanja prema lokalnoj zajednici i zaštiti životne sredine
o    Priprema ili učešće u pripremi promotivnih i markentiških materijala kojima se predstavljaju investicioni potencijali opštine
o    Priprema i realizacija aktivnosti promocije razvojnih potencijala i razvojnih projekata opštine usmerenih na privlačenje i podsticaj ulaganja u te projekte; uspostavljanjanje, organizovanje i održavanje kontakata s institucijama i osobama zainteresiranim za ulaganje u programe razvoja opštine,
o    Pružanje stručne pomoći potencijalnim investitorima
o    Pružanje usluga postojećim investitorima
o    Stvaranje baze podataka o nekretninama pogodnim za investiranje
o    Stvaranje pogodne klime za investiranje.
o    Priprema, inoviranje i distribucija promotivnih materijala
o    Organizacija promotivnih manifestacija
o    Učešće na sajmovima i privrednim izložbama
o    Organizacija i/ili učešće u informativnim kampanjama o važnosti direkntnih stranih investicija i promociji poslovnog koncepta koji se odražava na lokalnu zajednicu
o    Predstavljanje lokalne samouprave na regionalnom, državnom i međunarodnom nivou u aktivnostima vezanim za LER
o    Organizacija obilazaka privrednih potencijala, za potencijalne investitore

Kontakti i direktna podrška lokalnoj zajednici

o    Obezbeđenje obuke za MSP i preduzetnike za pisanje projekata i pripremu kreditne dokumentacije
o    Svakodnevni kontakti sa lokalnim preduzetnicima
o    Istraživanja među privrednicima u cilju unapređenja njihovog poslovanja
o    Procena i vrednovanje mogućnosti za jačanje kapaciteta instrumenata podrške LER
o    Kreiranje trening programa za početnike u biznisu i poslovna udruženja
o    Promovisanje koncepta preduzetništva i javno privatnih partnerstava
o    Pripremanje i upravljanje međunarnodnim projektima
o    Pisanje projektnih prijedloga za EU fondove
o    Prikupljanje informacija o EU fondovima i državnim fondovima Republike Srbije
o    Prezentacije EU fondova i državnih fondova Republike Srbije
o    Održavanje radionica i seminara o EU fondovima i o procesu upravljanja projektnim ciklusom
o    Izrada poslovnih planova, analiza, studija i elaborata potrebnih za realizaciju određenih projekata.

Unapređenje radne snage

o    Saradnja sa Nacionalnom službom za zapošljavanje (NSZ) – opštinskom filijalom
o    Priprema i realizacija edukativnih programa za instruktore i konsultante u oblasti LER i preduzetništva
o    Priprema baze podataka raspoložive radne snage na području opštine
o    Priprema obuka i prekvalifikacija u skladu sa potrebama investitora
o    Pružanje informacija nezaposlenima u vezi mogućnosti za pokretanje sopstvenog biznisa, potrebama investitora i programima samozapošljavanja
o    Priprema i nadzor u realizaciji projekata od značaja za LER

Savetodavna funkcija Skupštini i predsedniku opštine

o    Analiza i evaluacija mogućnosti proširenja kapaciteta instrumenata za podsticaj LER-a
o    Predlaganje Skupštini opštine i predsedniku opštine propisa koji imaju za cilj da se podstiče osnivanje novih preduzeća i privlačenje direktnih stranih investicija na teritoriji opštine
o    Davanje mišljenja u postupku donošenja i sprovodenja investicionih programa opštine
o    Predlaganje mera za poboljšanje sopstvenih prihoda opštine; poboljšanje radne sposobnosti i stvaranje jednakih mogućnosti za žene i ugrožene grupe; povećanje stope zaposlenosti i smanjenje siromaštva; poboljšanje inspekcijskih procedura koje utiču na ekonomski razvoj
o    Podnošenje inicijativa za pripremanje i modifikovanje opštinskih planova; uspostavljanje industrijskih i tehnoloških zona i poslovnih inkubatora

Održavanje i unapređenje odnosa sa centralnim i međunarodnim institucijama

o    Priprema predloga programa i projekata međunarodne saradnje i projekata koji se podnose za korišćenje sredstava međunarodnih izvora finansiranja,
o    Uspostavljanje i održavanje kontakata s predstavnicima državnih i drugih tela i stručnih organizacija kao i stranih i međunarodnih institucija u planiranju i sprovođenju razvojnih programa,
o    Komunikacija sa donatorskim organizacijama
o    Komunikacija sa državnim organima i institucijama od značaja za LER, (Ministarstva, Agencije, RPK, NVO...)
o    Saradnja sa regionalnim komorama, lokalnim/regionalnim institucijama nadležnim za ekonomski razvoj, poslovnim udruženjima i civilnim sektorom
o    Predlaže socijalne programe i programe za zapošljavanje mladih u saradnji sa NSZ
o    Saradnja sa drugim gradovima i opštinama, razmena primera najbolje prakse i preduzimanje aktivnosti za usklađivanje razvojnih mera sa drugim opštinama

Stvaranje i održavanje baze podataka

o    Priprema baze podataka o raspoloživom stručnom osoblju
o    Baza podataka o lokalnim kompanijama
o    Baza podataka o novim domaćim i stranim investitorima
o    Baza podataka o mogućnostima za privatizaciju
o    Baza podataka o slobodnom opštinskom vlasništvu, zemljištu pogodnom za izgradnju industrijskih postrojenja, greenfield i brownfield investicijama

Komercijalne usluge

o    Izrada prezentacija, analiza, biznis planova, studija izvodljivosti, projektnih predloga i drugih dokumenata za sve zainteresovane subjekte u cilju postizanja samoodrživosti.
o    Sprovodjenje treninga iz PCM-a za sve zainteresovane subjekte
o    Ostale usluge za širu društvenu zajednicu

 

Baza investicionih podataka