• www.ark.rs
Projekti

Agencija trenutno radi na implementaciji sledećih projekata:

•    Jačanje turističke konkurentnosti istočne Srbije - Projekat se realizuje kao deo programa Exchange 3, finansiran od strane Evropske unije,
•    Od dobre ideje do uspešnog biznisa - Projekat finansijski podržan od strane nemačke organizacije za tehničku saradnju GTZ


Uzimajući u obzir strateškim planovima definisane prioritetne projekte, Agencija je na sebe preuzela pripremu i upravljanje sledećih projekata (projekti nisu svrstani po prioritetima i lista nije zaokružena):

•    Studija korišćenja potencijala geo-termalnih i termo-minealnih izvora na području Opštine,
•    Studija izvodljivosti višenamenskih akumulacija u slivu Timoka,
•    Razvoj programa organizovanja i podsticanja prikupljanja i prerade lekovitog bilja i šumskih plodova, kao i plantažnog gajenja lekovitog i začinskog bilja i šumskih plodova,
•    Izrada i realizacija programa razvoja seoskog, agro, eko i etno turizma na području Opštine,
•    Program razvoja voćarstva i vinogradarstva (finansijska podrška podizanju dugogodišnjih zasada)
•    Izrada i prva faza realizacije Programa razvoja stočarstva,
•    Izrada i prva faza realizacije Programa podrške gajenju autohtonih sorti i rasa
•    Analiza mogućnosti i uslova za  obezbeđivanje posebnih sredstava i mikro-kreditiranje programa i projekata samozapošljavanja i formiranje fonda za start-up poslove
•    Program iskorišćenja postojećih proizvodnih kapaciteta
•    Razvijanje i realizacija posebnog Programa obrazovanja i obuke za održivi razvoj (kursevi za inovaciju znanja, kursevi preduzetničkog menadžmenta, obuka za marketing i savremene tržišne i poslovne komunikacije, obuka za sisteme kvaliteta...)
•    Izrada studije o tehničkoj regulaciji sdaobraćaja u Knjaževcu i Glavnog projekta regulacije tranzitnog saobraćaja-obilaznice,
•    Izrada Programa  i realizacija Projekata za poboljšanje efikasnosti postojećih proizvodnih i posebno distributivnih kapaciteta u oblasti daljinskog snabdevanja toplotnom energijom,
•    Izrada i realizacija Programa za smanjenje gubitaka u vodovodnom sistemu,
•    Izrada prostorno planske dokumentacije za potrebe razvoja malih i srednjih preduzeća,
•    Izrada i realizacija Programa akcija i aktivnosti za povecanje stepena naplate komunalnih usluga.
•    Izrada "Opštinske baze podataka", ili komunalnog informacionog sistema Opštine.

 

Baza investicionih podataka