Home > Nekategorizovano > NACRT UGOVORA O PRIPAJANJU

NACRT UGOVORA O PRIPAJANJU

Na osnovu odredbi članova 490. stav 1. tačka 1. i 491. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), u postupku statusne promene pripajanja, dana 21.03.2018. godine, utvrdjen je sledeći

NACRT

UGOVORA O PRIPAJANJU

Izmedju:

1. Javnog preduzeća Sportsko-turistički resursi Knjaževac Knjaževac, Miloša Obilića 1, Matični broj: 20886692, PIB: 107869232, koga zastupa Milan Živković, direktor (u daljem tekstu: Društvo prenosilac) i

2. AGENCIJE ZA RAZVOJ OPŠTINE KNJAŽEVAC DOO KNJAŽEVAC, Cara Dušana 19, Matični broj: 20582022, PIB: 106345901, koju zastupa Vladan Mitić, direktor (udaljem tekstu: Društvo sticalac).

Kompletan dokument možete preuzeti ovde.

Leave a Reply