Home > Konkursi > Konkurs za dodelu pozajmica za unapređenje kapaciteta za voćarsku I povrtarsku proizvodnju na teritoriji opštine knjaževac u 2018. Godini

Konkurs za dodelu pozajmica za unapređenje kapaciteta za voćarsku I povrtarsku proizvodnju na teritoriji opštine knjaževac u 2018. Godini

На основу Уговора бр. 320-40/2016-09 од 14.04.2016. а који су потписали Регионална агенција за економски развој и предузетништво Пчињског округа VEEDA доо Врање, Општина Књажевац и Агенција за развој општине Књажевац а у смислу реализације пројекта „Развој приватног сектора у јужној Србији“ – фаза 2, који имплементира регионална развојна агенција VEEDA и који има за циљ да кроз стимулисање системских промена у кључним секторима привреде допринесе смањењу незапослености и сиромаштва, повећању прихода и побољшању општег квалитета живота, Агенција за развој општине Књажевац расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ ПОЗАЈМИЦА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА ВОЋАРСКУ И ПОВРТАРСКУ
ПРОИЗВОДЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ

Текст конкурса можете преузети овде.

1. Намена улагања

Из средстава револвинг фонда који су реализацијом заједничког пројекта формирали Регионална агенција за економски развој и предузетништво Пчињског округа VEEDA доо, Врање, Општина Књажевац и Агенција за развој општине Књажевац, одобраваће се позајмице за регистрована пољопривредна газдинства и пољопривреднике седиштем на територији општине Књажевац, за јачање капацитета за воћарску и повртарску производњу на територији општине Књажевац.

Средства одобрена као позајмице могу се користити за набавку нове опреме или половне опреме од овлашћених продаваца, куповину земљишта, објеката, подизање вишегодишњих засада, пластеника, стакленика итд. према приложеном захтеву који је саставни део овог Конкурса.

2. Услови за коришћење позајмица

Право пријаве на овај Конкурс имају пољопривредници са територије општине Књажевац, као и носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са подручја општине Књажевац , чија се пољопривредна имовина (земљиште, објекти и друге непокретности) налазе на подручју општине Књажевац. Поред овога, корисник позајмице мора испунити следеће услове:

 1. Неопходно је да докаже да позајмицу може почети да враћа већ од прве године, попуњавањем захтева и прилагањем документације као доказ о власништву над имовином.

 1. Неопходно је да се, приликом склапања уговора, обавеже да ће у првој години коришћења позајмице регистровати пољопривредно газдинство уколико оно већ није регистовано, односно да ће на газдинство пријавити још најмање једног члана, уколико је оно већ регистровано, односно да поднесе пријаву на осигурање по основу обављања пољопривредне делатности.Да би корисник позајмице испунио услове конкурса,довољно је да испуни најмање један од наведених захтева.

 1. Да, приликом склапања уговора, обезбеди средства обезбеђења за враћање позајмице.

 1. Да по одобрењу позајмице закључи тројни уговор са Агенцијом за развој општине Књажевац и изабраним откупљивачем са којим Агенција за развој општине Књажевац има закључен уговор о пословној сарадњи према условима и у форми коју ће одредити Агенција за развој општине Књажевац.

 1. Лица која су остварила право на коришћење кредитних средстава и субвенција по конкурсима Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Књажевац из претходних година, а нису испунила своје обавезе у складу са тим конкурсима, немају право на коришћење средстава по овом конкурсу.

3. Износ позајмице

Пољопривредници који испуњавају услове за конкурисање по овом Конкурсу, могу се пријавити за доделу позајмице у максималном износу до 600.000,00 динара. Позајмице се одобравају без камате на период од 5 година, а отплата ће се вршити кроз 5 годишњих рата у новцу или кроз предају производа уговореном откупљивачу.

4. Критеријуми за учешће на Конкурсу

Средства за позајмице додељиваће се према следећим критеријумима:

 1. Средства се одобравају за реализацију на подручју општине Књажевац;

 1. Предност имају млађи пољопривредници, жене, незапослена лица и лица која се искључиво баве пољопривредом;

 1. Корисници средстава морају да поседују одговарајући земљишни комплекс и/или производне капацитете;

 1. Предност за добијање позајмице имаће пољпривредници који у укупним средствима неопходним за реализацију инвестиције предвиде своје сопствено учешће

5. Потребна документација за конкурисање

Да би корисник испунио услове за конкурисање за доделу позајмице, неопходно је да приложи следећу документацију:

 1. Попуњен образац захтева – Образац 1;

 1. Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за 2018. годину;

 1. Изјава да ће на газдинство бити пријављен још најмање један члан у року од годину дана или изјава о обавези регистровања газдинства за пољопривреднике који немају регистровано газдинство, или изјава о обавези да поднесе пријаву на осигурање по основу обављања пољопривредне делатности – Образац 2 ;

 1. Извод из регистра земљишних површина – пријављене површине и/или извод из регистра пољопривредног газдинства – животиње;

 1. Фотокопија личне карте;

 1. Фотокопија картице текућег рачуна;

 1. Изјава о обавези достављања средства обезбеђења (лична меница) за враћање позајмице (сама средства обезбеђења се не достављају уз пријаву на конкурс, већ приликом склапања уговора, уколико захтев буде позитивно решен и одобрена позајмица) – Образац 3

6. Начин одобравања позајмица

О захтеву за одобрење позајмице, одлучује Комисија коју ће формирати Агенција за развој општине Књажевац.

Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем позајмице уређују се Уговором који закључују Агенција за развој општине Књажевац, корисник средстава и изабрани откупљивач. Агенција за развој општине Књажевац ће образовати Комисију која ће проверити податке дате у захтеву, као и и то да ли подносилац захтева испуњава услове за доделу позајмице, као и њено наменско коришћење.

7. Подношење захтева

Захтев за доделу позајмице са траженом документацијом се доставља у затвореној коверти Агенцији за развој општине Књажевац, у просторијама Агенције за развој општине Књажевац на адреси Цара Душана број 19 са назнаком „Конкурс за доделу позајмица у 2018. години”, путем поште или лично у просторијама Агенције за развој општине Књажевац.

Захтев и приложена документација остају трајно у архиви и не враћају се подносиоцу.

8. Трајање Конкурса

Конкурс је отворен у периоду од 29.11.2018.год. – 10.12.2018.год. Непотпуни и неблаговремени захтеви неће бити разматрани.

Све додатне информације могу се добити на телефон: 019/731-256 Агенција за развој општине Књажевац или у просторијама Агенције у улици Цара Душана 19, као и на интернет адреси: www.ark.rs

PRILOG:

OBRAZAC 1OBRAZAC 2 | OBRAZAC 3

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ ПОЗАЈМИЦА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА ВОЋАРСКУ И ПОВРТАРСКУ

ПРОИЗВОДЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ

Leave a Reply