Home > Konkursi > Konkurs za dodelu subvencija za povećanje broja pčelinjih društava

Konkurs za dodelu subvencija za povećanje broja pčelinjih društava

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА ПЧЕЛИЊИХ ДРУШТАВА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2019. ГОДИНИ

Текст конкурса можете преузети овде.

Образац захтева за доделу субвенција можете преузети овде.

1.Намена улагања

Средствима Буџетског Фонда за развој пољопривреде општине Књажевац (у даљем тексту: Фонд) за 2019. годину, извршиће се субвенционисање регистрованих пољопривредних газдинстава, за повећање броја пчелињих друштава.

2.Коришћење субвенција

Право на коришћење субвенција има Породично пољопривредно газдинство уписано у регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом у 2019 години, са седиштем на територији општине Књажевац.

3. Критеријуми за оцену захтева

Средства субвенције предвиђена Програмом Фонда додељиваће се према следећим критеријумима:

  1. средства се одобравају за реализацију на подручју општине Књажевац;

  2. корисници средстава морају да имају регистровано пољопривредно газдинство са активним статусом у 2019 години;

  3. корисници средстава морају да имају, у моменту подношења захтева, минимум 5, а максимум 100 регистрованих пчелињих друштава;

  4. предност имају пољопривредна газдинства чији је носилац жена, млађи носиоци газдинства и незапослена лица;

4. Потребна документација за конкурисање

  1. попуњен образац захтева;

  2. потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за 2019 годину;

  3. извод из регистра пољопривредног газдинства – подаци о животињама;

  4. фотокопија личне карте;

  5. Фотокопија картице наменског рачуна пољопривредног газдинства.

5. Услови и начин одобравања средстава

Износ субвенције биће до 5.000 динара за свако новоформирано пчелиње друштво.

Максимални број друштава који може бити субвенциониран је 12 по једном кориснику.

Услови субвенције:

Комисија формирана од стране Општинског Већа општине Књажевац у сарадњи са Ветеринарском станицом са територије општине Књажевац, извршиће обилазак и контролу испуњености услова за остваривење права на субвенцију подносиоца захтева.

Пољопривредна газдинства која остваре право на коришћење субвенције, дужна су да број пчелињих друштава увећају до јесењег прегледа и пријаве ново стање надлежној Ветеринарској станици (увећано у односу на пролећни преглед за минимално онолико друштава колико им је субвенционисано).

О захтеву за коришћење подстицајних средстава, одлучује Општинско Веће општине Књажевац.

Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем субвенције уређују се Уговором који закључују Председник општине Књажевац и корисник средстава.

6. Подношење захтева за коришћење средстава субвенције

Захтев за коришћење субвенција са траженом документацијом се доставља Буџетском Фонду за развој пољопривреде општине Књажевац, Милоша Обилића 1, са назнаком „Субвенције за повећање броја пчелињих друштава у 2019 години”, искључиво путем поште или писарнице Општине Књажевац.

Подносилац захтева може да оствари право на коришћење субвенције само по једном захтеву.

Захтев и приложена документација остају трајно у архиви и не враћају се подносиоцу.

Конкурс је отворен до 24.06.2019. године. Непотпуни и неблаговремени захтеви неће бити разматрани.

Лица која су остварила право на коришћење кредитних средстава и субвенција по конкурсима Фонда из претходних година, а нису испунила своје обавезе у складу са тим конкурсима, немају право на коришћење средстава по овом конкурсу.

Конкурс објавити преко средстава јавног информисања, на веб сајту општине Књажевац www.knjazevac.rs и Агенције за развој општине Књажевац www.ark.rs, огласној табли општине Књажевац и у насељеним местима Општине.

Све додатне информације могу се добити на телефоне:

019/731-256 Агенција за развој општине Књажевац

Leave a Reply