Home > Konkursi > Konkurs za učešće u projektu “Razvoj ovčarstva i kozarstvca u optšini Knjaževac”

Konkurs za učešće u projektu “Razvoj ovčarstva i kozarstvca u optšini Knjaževac”

КОНКУРС
ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТУ “ РАЗВОЈ ОВЧАРСТВА И КОЗАРСТВА У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ “

Текст конкурса можете преузети овде.

На основу Закључка Општинског већа број: 06-81/2018-09 од 30.08.2018. године а у циљу реализације Пројекта ” Развој овчарства и козарства у општини Књажевац AGENCIJA ZA RAZVOJ OPŠTINE KNJAŽEVAC DOO расписује

КОНКУРС
ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТУ “ РАЗВОЈ ОВЧАРСТВА И КОЗАРСТВА У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ “

1.Намена улагања

Мере подршке развоју овчарства и козарства на територији општине Књажевац које је на основу, Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Књажевац за 2013, 2014, 2015, 2016 , 2017. и 2018 годину реализовао Фонд за развој пољопривреде општине Књажевац (Буџетски фонд), резултирале су увећањем за преко 1.000 уматичених грла оваца и коза.

Пољопривредна газдинства која су остварила подршку за развој овчарства и козарства на територији општине Књажевац у периоду 2013 – 2018 имају уговорену обавезу увећања сточног фонда и донирања приплодног подмладка новим корисницима подршке развоју овчарства и козарства у периоду од 5 година

2.Коришћење субвенција

Право на учешће по овом Конкурсу има Породично пољопривредно газдинство уписано у регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом у 2019. години, са седиштем на територији општине Књажевац.

3. Критеријуми за оцену захтева

  1. узгој добијених грла реализује се на територуји општине Књажевац;

  2. корисници средстава морају да имају регистровано пољопривредно газдинство са активним статусом у 2019. години;

  3. предност имају пољопривредна газдинства чији је носилац жена, млађи носиоци газдинства, незапослена лица и одгајивачи спремни да осигурају матични запат током трајања уговорне обавезе;

  4. корисници морају да поседују производне капацитете (изграђене објекте за смештај) минималне површине 30 м².

4. Потребна документација за конкурисање

  1. попуњен образац захтева;

  2. потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за 2019. годину;

  3. фотокопија личне карте

  4. извод из регистроване биљне производње

5. Услови и начин одобравања подршке

Услови Конкурса: Директор AGENCIJE ZA RAZVOJ OPŠTINE KNJAŽEVAC DOO ће формирати стручну Комисију која ће имати задатак да прати и евидентира заинтересована пољопривредна газдинства за формирање матичног запата као и у сарадњи са матичном службом регистрованом на територији општине Књажевац прати прилив уматиченог подмладка за раздужење, и исти додели новим корисницима.

Пољопривредна газдинства која остваре право на учешће у пројекту, дужна су да стадо увећавају , наредних 5 година за 10 {16bcf0ead8f09ea5893898a0534ed053fdb9cd89476a28d1a73e6dc2e9939f79} годишње и склопе уговор са селекцијском службом ради реализације селекцијског програма на њиховом газдинству.

О захтеву за учешће у Пројекту, одлучује Директор AGENCIJE ZA RAZVOJ OPŠTINE KNJAŽEVAC DOO.

Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем подршке за развој овчарства и козарства уређују се Уговором који закључују Директор AGENCIJE ZA RAZVOJ OPŠTINE KNJAŽEVAC DOO и корисник подршке.

6. Подношење захтева за учешће у Пројекту ” Развој овчарства и козарства у општини Књажевац “

Захтев за учешће у пројекту са траженом документацијом се доставља AGENCIJI ZA RAZVOJ OPŠTINE KNJAŽEVAC DOO Цара Душана 19, са назнаком „Пријава за учешће у пројекту Развој овчарства и козарства у општини Књажевац ”, искључиво путем поште или писарнице АGENCIJE ZA RAZVOJ OPŠTINE KNJAŽEVAC DOO.

Подносилац захтева може да оствари право на коришћење субвенције само по једном захтеву.

Захтев и приложена документација остају трајно у архиви и не враћају се подносиоцу.

Конкурс је отворен до 30.06.2019. године. Непотпуни и неблаговремени захтеви неће бити разматрани.

Лица која су остварила право на коришћење кредитних средстава и субвенција по конкурсима Фонда из претходних година, а нису испунила своје обавезе у складу са тим конкурсима, немају право на коришћење средстава по овом конкурсу.

Конкурс објавити преко средстава јавног информисања, на веб сајту AGENCIJE ZA RAZVOJ OPŠTINE KNJAŽEVAC DOO www.ark.rs, огласној табли општине Књажевац и у насељеним местима Општине.

Све додатне информације могу се добити на телефоне:

019/731-256 АGENCIJA ZA RAZVOJ OPŠTINE KNJAŽEVAC

АGENCIJA ZA RAZVOJ

OPŠTINE KNJAŽEVAC DOO

Leave a Reply